CZYNNOŚCI NOTARIALNE

 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane (czynności notarialne).

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumaczy przysięgłych.

Notariusz biegle włada językiem angielskim.

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 1. sporządza akty notarialne, w tym przykładowo:
  1. w zakresie obrotu NIERUCHOMOŚCIAMI:
   • umowa sprzedaży i darowizny
   • umowa zamiany i zniesienia współwłasności nieruchomości
   • umowa dożywocia
   • ustanowienie odrębnej własności lokalu
   • umowa przedwstępna oraz umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
   • umowa deweloperska
   • ustanowienie służebności i hipoteki oraz subintabulatu
   • oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu lub pierwokupu
  2. w zakresie PRAWA SPADKOWEGO:
   • sporządzenie testamentu (też z zapisem windykacyjnym)
   • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
   • otwarcie i ogłoszenie testamentu
   • zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
   • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku
   • umowa o dział spadku
   • umowa zbycia spadku
   • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
  3. w zakresie PRAWA RODZINNEGO:
   • majątkowe umowy małżeńskie
   • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
  4. w zakresie PRAWA HANDLOWEGO:
   • umowa spółki komandytowej
   • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   • statut spółki komandytowo – akcyjnej
   • statut spółki akcyjnej
   • statut spółki europejskiej
   • uchwały o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółki
   • objęcie udziałów, akcji
   • podwyższenie kapitału zakładowego
 2. sporządza poświadczenia, w tym przykładowo:
  1. własnoręczności podpisu
  2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  3. daty okazania dokumentu
  4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 3. spisuje protokoły, w tym przykładowo
  1. protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów,
  2. protokół wejścia na stronę internetową
 4. przyjmuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 5. przyjmuje w depozyt dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 6. sporządza protesty weksli i czeków
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Osobę, której odmówiono czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.

Gdy strona wie jaką czynność notarialną chce dokonać, powinna skontaktować się z Kancelarią Notarialną osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, aby ustalić termin czynności i skompletować wymagane dokumenty. Jeżeli strona nie jest pewna jakiego rodzaju czynność notarialną chce dokonać, by najlepiej zabezpieczyć interesy swoje i swojej rodziny, lub w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości, powinna umówić się na bezpośrednią rozmowę z notariuszem. Porady prawne w zakresie dokonywanych czynności notarialnych są bezpłatne.