KOSZTY

 

Na koszty ponoszone przez Państwa w Kancelarii Notarialnej składa się kilka elementów. Oto one:

1. Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Aby uzyskać informację na temat wysokości indywidualnej opłaty dla Państwa czynności notarialnej należy skontaktować się bezpośrednio z notariuszem.

Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.). Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT), przekazywany przez notariusza, jako płatnika, organom podatkowym.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 

2. Podatki

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera:

Podatki są odprowadzane przez notariusza, jako płatnika, na rzecz organów podatkowych.

 

3. Opłaty sądowe

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.).

Opłaty sądowe są odprowadzane przez notariusza na rzecz właściwych sądów.