DOKUMENTY

 

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, wraz z danymi stron powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem jej dokonania. Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub w urzędowo poświadczonych odpisach.

Poniżej został przedstawiony wykaz podstawowych dokumentów. Przy dokonywaniu konkretnej czynności notarialnej, w zależności od stanu faktycznego i prawnego, może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowych dokumentów, wskazanych przez notariusza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę skontaktować się z Kancelarią Notarialną.

Do sporządzenia wszystkich aktów notarialnych konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów i danych:

 • w przypadku osób fizycznych:
  1. dowód osobisty lub paszport, ewentualnie karta pobytu cudzoziemca
  2. numer PESEL
  3. odpis skrócony aktu małżeństwa – gdy małżonkowie mają inne nazwiska lub gdy jedno z małżonków przyjęło nazwisko drugiego i nie upłynął obligatoryjny termin do wymiany dowodu osobistego
  4. wypis z umowy majątkowej małżeńskiej – w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, a czynność notarialna będzie z nią związana
  5. pełnomocnictwo (wraz z opłatą skarbową, jeśli jest wymagana) – jeżeli strona aktu notarialnego będzie działała przez pełnomocnika
 • w przypadku osób prawnych lub podmiotów nie posiadających osobowości prawnej:
  1. odpis z rejestru przedsiębiorców (spółki prawa handlowego) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej)
  2. REGON
  3. NIP
  4. umowa/statut spółki
  5. zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej, wymagana prawem lub umową/statutem spółki.

W zależności od rodzaju czynności notarialnej, konieczne jest przedłożenie wymaganych dokumentów. Poniżej przedstawiono niektóre czynności notarialne oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ich dokonania.